Doprava na PPL výdejní místa jen za 30 Kč

Zpětný odběr elektrozařízení

Informace o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro konečné uživatele

Vážení zákazníci,
ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou
životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce
s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s.

Po ukončení životnosti právě zakoupeného výrobku je nezbytné tento výrobek odevzdat na
místo zpětného odběru. Jen tak bude zajištěna jeho ekologická likvidace. Seznam míst
zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva
životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. Odpadní elektrozařízení zaneste
na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby
elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto
výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.

V případě nákupu nového výrobku podobného typu a použití můžete též vysloužilé odpadní
elektrozařízení bezplatně předat přímo prodejci (ve stejném počtu kusů).
Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr odpadních
elektrozařízení, můžete využít i této akce.

Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích.
Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný odvoz
a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL a.s.

Pokud se elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci.
Pokud takové elektrozařízení skončí na skládce, může poškodit či ohrozit životní prostředí
a lidské zdraví, neboť může obsahovat množství nebezpečných látek.

Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování elektroodpadů je jejich recyklace.
Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů, přičemž tyto materiály lze
opětovně použít, tím šetřit přírodní zdroje a současně omezovat zatěžování prostředí
škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení
ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných
uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem
a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených významně přispívají
k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden
symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po
ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán
na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická
likvidace.
Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí
nás všech.